مشاوره و برنامه تمرینی

plan_sport

برنامه تمرینات بدنسازی مجموعه ای از حرکت های بدنسازی می باشد که در چند حرکت و با چند ست مشخص طراحی میشود و این برنامه ها در چهارچوب مشخص برای افراد مختلفی طراحی می شود. یک برنامه ورزشی بدنسازی اختصاصی با توجه به فاکتورهای فردی مانند هدف ورزشی، تیپ بدنی فرد، سوابق تمرین، آمادگی جسمانی ، تعداد جلسات تمرین در هفته، ساعت بیدار شدن و خوابیدن و تمرین… برای هر شخص تنظیم می شود.
برای طراحی یک برنامه تمرینی خوب
فاکتورهای مختلفی وجود دارد که می توان با رعایت آن ها بهترین برنامه بدنسازی را طراحی کرد.

سابقه تمرینی، تیپ بدنی، مشخصات فیزیکی، میزان فعالیت روزانه، سابقه پزشکی و عوامل دیگری به عنوان فاکتورهای بسیار مهم دیگری هستند که در تنظیم برنامه تمرینی هر فرد به شمار می روند.و این اطلاعات است که میتواند مربیان ورزشی را برای طراحی تمرین شاگردان خود در راه رسیدن به هدف یاری رسانند.

البته یک برنامه ورزشی شامل برنامه های تمرینی، غذایی و مکمل غذایی می باشد و باید برای طراحی آن باید به هر یک ازین برنامه ها توجه خاصی داشت تا بتوان با در نظر گرفتن شرایط فردی هر شخص این سه برنامه را جوری تنظیم نمود که مکمل یکدیگر باشند.